Přestavby na elektrokolo

 

Provádíme přestavby jízdních kol na ELEKTROKOLA se sadami EVBIKE 

 

Nabízené sady pro přestavbu, jsou dotaženy do nejmenších detailů. Na rozdíl od konkurenčních sad je použit bezkartáčový stejnosměrný motor, který je výrazně spolehlivější, má dlouhou žívotnost a především vyšší výkon a kroutící moment. I díky tomu elektrokolo se sadou EVBIKE může fungovat nejen v režimu s dopomocí (pedálový asistent, tedy část energie dodáváte vy šlapáním a motor řízený snímači a inteligentní elektronikou vám pomáhá), ale i plně motorizovaný režim (tedy není nutno šlapat, výkon a rychlost se řídí "plynem" na řídítkách).

Doprava zdarma
při objednávce nad 3000 Kč

Kamenná prodejna
v centru Blatné

Osobní odběr
zdarma


Smlouva o pronájmu sportovního vybavení

Smlouva o pronájmu sportovního vybavení

Toto znění podmínek pronájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi pronajímatelem Pavlem Karbanem, se sídlem: třída Jana Pravoslava Koubka 96, 388 01 Blatná, identifikační číslo: 42388571, Bydliště: Krátká 1171, 38801 Blatná (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“).

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je vybavení přenecháno do nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď  ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši za každý další den trvání nájmu až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, tj. na adrese: třída Jana Pravoslava Koubka č.96, 388 01 Blatná.
 3. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Minimální trvání účtovaného pronájmu je jeden den. U vícedenního pronájmu se neúčtuje pronájem za den, v němž bylo vybavení předáno nájemci, a za den, v němž nájemce vybavení vrátí pronajímateli, pokud tak učiní do 12.00 hodin. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření nájemní smlouvy.
 4. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele kauci (pokud je požadována) a to v dohodnuté výši dle aktuální hodnoty zapůjčeného vybavení. Pronajímatel tuto kauci nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 5. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
 6. Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 7. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 8. Nájemce odpovídá za škody  vzniklé na pronajatém vybavení. Nájemce může u pronajímatele vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému poškození. Pokud je toto pojistné smluvními stranami sjednáno, hradí nájemce pojistné dle ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy, spolu s nájemným. Nájemce bere na vědomí, že se shora uvedené pojistné nevztahuje na případy ztráty či odcizení pronajatého vybavení či na jeho poškození způsobené nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně zasněženém terénu či po terénu ošetřeném štěrkovým či jiným posypem). Pokud nájemce pronajaté vybavení ztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.
 9. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
 10. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 11. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 12. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 13. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:

a)       převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a byl poučen o způsobu jeho užívání;

b)       je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;

c)        je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;

d)       je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;

e)       je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky  a opotřebení podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;

f)        uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní obchodní a marketingové účely;

g)       veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;

h)       převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

14.      V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

Smlouva o pronájmu sportovního vybavení číslo:                               ze dne:                                       

Pronajímatel: Pavel Karban, IČ: 42388571  provozovna: tř.J.P.Koubka 96, Blatná 388 01

nájemce:                                                                                                                                                                      

adresa:                                                                                                                                                                          

telefon:                                                                                     e-mail:                                                                        

č. dokladů:                                                                                                                                                                   

zapůjčeno od:                                                              zapůjčení do:                                                                           

doba pronájmu:                                                           (počítáno dnů)                                                                          

pronájem - LYŽE                                                                                                                                                          

pronájem – OBUV (lyžařská)                                                                                                                                       

pronájem - HOLE                                                                                                                                                           

cena za pronájem – HELMA                                                                                                                                           

pronájem - BRÝLE                                                                                                                                                         

pronájem - SNOWBOARD                                                                                                                                             

cena za pronájem ostatního vybavení:                                                                                                                             

pojištění:                                                                                                                                                                           

seřízení vázání na elektronickém stroji s potvrzením:                                                                                                     

VRATNÁ ZÁLOHA (slovy) :                                                                                                     suma:                           

 

CENA CELKEM (k platbě večtně vratné zálohy) :                                                    Kč

hodnota pronajatého vybavení:

lyže s vázáním                 obuv                hole                  helma                 brýle                snowboard                ost.               

                                                                                                         

…....................................................................            …...........................................................................................................

         datum a podpis pronajímatele                              nájemce souhlasí s obchodními podmínkami a smlouvou o pronájmu

Potvrzení o vrácení zálohy

krácení zálohy (např. při poškození apod.) …...........................................Kč

vrácená záloha:..........................................................................................Kč

                                                     datum:................................................   podpis: …......................................................................

_________________________________________________ ____________________________________________________

VRÁCENÍ VYBAVENÍ STAV, DATUM, PODPIS PRONAJÍMATELE :________________________________________                                                             

Vytvoření a platnost této smlouvy od 1.1.2021                                             


Cookies

 

My, firma KarBikeSPORT používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Souhlasím
Podrobné nastavení
Nesouhlasím